Juridisch advies

Indien een casus raakvlakken heeft met verschillende rechtsstelsels kan het nodig zijn een aantal ipr-vragen te beantwoorden en het buitenlands recht in kaart te brengen. Zowel de ipr-regels als het buitenlands recht moeten ambtshalve worden toegepast door de rechter (art. 10:2 BW). Het IJI ondersteunt de Nederlandse rechtspraktijk in deze moeilijke materie.

Hieronder kunt u zien hoe u de procedure van de adviesaanvraag bij het IJI werkt en vindt u meer informatie over de aard van het juridische advies. 

Procedure adviesaanvraag

U kunt uw adviesaanvraag via de website, per e-mail of per post bij het IJI indienen. Het e-mailadres voor adviesaanvragen is info@iji.nl. 

Nadat wij uw adviesaanvraag hebben ontvangen, nemen wij binnen twee werkdagen contact met u op. De medewerkers van het IJI zullen beoordelen of het instituut in de voorgelegde kwestie kan adviseren en zo ja, dan wordt er een kostenopgave gemaakt waarin o.a. een inschatting van het aantal te maken uren en de aard van de werkzaamheden zullen worden opgenomen. Nadat wij u de kostenopgave hebben verstuurd, bent u nog nergens aan gebonden. Er worden altijd vooraf duidelijke afspraken met u gemaakt.

Het IJI streeft ernaar u binnen twee weken van advies te voorzien vanaf het moment dat u de opdracht verstrekt. Het IJI neemt eveneens spoedzaken aan waarbij, indien de casus en agenda het toelaten, binnen enkele dagen in advies kan worden voorzien. 

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen bij uw rechtsvraag, is het van belang dat het IJI over voldoende feitelijke gegevens beschikt. Als de adviesvraag betrekking heeft op een aanhangige procedure, is het praktisch dat u ons kopieën van de processtukken stuurt. Hetzelfde geldt voor huwelijkse voorwaarden, testamenten, overeenkomsten en andere akten. Voor de beantwoording van vragen op het terrein van het personen-, familie- en erfrecht, zijn gegevens omtrent de betrokken personen nodig. Daarbij moet gedacht worden aan nationaliteit(en), datum eventuele nationaliteitswisseling, datum en plaats van de huwelijksvoltrekking, datum en plaats van geboorte, datum en plaats van het verlijden van een testament, woon- en verblijfplaats(en) en data van eventuele verandering daarin.


Telefonisch contact

Indien u liever eerst contact met het IJI opneemt voordat u uw adviesaanvraag indient, kunt u vanzelfsprekend telefonisch contact met ons opnemen.

 

Talen

Schriftelijke stukken in het Frans, Duits, Engels en Spaans  kunnen in de oorspronkelijke taal aan het IJI worden voorgelegd. Bij stukken in een andere taal is meestal een vertaling vereist. Op verzoek kan het IJI zorgen voor vertaling van de rapporten of andere stukken in een door u gewenste taal.

Geheimhouding

Het IJI en haar medewerkers zijn ten aanzien van alle informatie en gegevens die wij in het kader van de uitvoering van onze diensten ontvangen, tot strikte geheimhouding gehouden.


Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier vinden.

Aard van het rapport

Na bestudering van uw rechtsvraag verstrekken wij u een advies in de vorm van een gedocumenteerd rapport. Dit rapport geeft weer hoe de Nederlandse en internationale regels op de door u aan ons voorgelegde kwestie van toepassing zijn en motiveert een conclusie, onderbouwd met relevante rechtspraak en literatuur. U krijgt dus een theoretisch goed gefundeerd maar ook praktisch bruikbaar rapport. Mocht u juist behoefte hebben aan een kort(er) advies of is het niet noodzakelijk om bijvoorbeeld alle literatuur in het rapport te vermelden, dan is dit ook mogelijk. Wij leveren een antwoord op maat. Uitgangspunt is daarbij wel dat de adviezen van het IJI objectief zijn.

U ontvangt het rapport digitaal en op aanvraag per post. Na ontvangst van het rapport kunt u uiteraard contact opnemen met het IJI voor nader overleg.