Juridisch advies

Indien een casus raakvlakken heeft met verschillende rechtsstelsels kan het nodig zijn een aantal ipr-vragen te beantwoorden en het buitenlands recht in kaart te brengen. Zowel de ipr-regels als het buitenlands recht moeten ambtshalve worden toegepast door de rechter (art. 10:2 BW). Wij ondersteunen de Nederlandse rechtspraktijk in deze moeilijke materie. Zowel het internationale personen- en familierecht, erfrecht en vermogensrecht zijn onderwerpen ten aanzien waarvan wij in de loop der jaren veel expertise hebben opgebouwd. 

De werkzaamheden van het IJI zullen bestaan uit onderzoek naar de relevante wetsbepalingen, rechtspraak en literatuur. Vervolgens stellen wij een juridisch advies op waarin uw vragen gemotiveerd zullen worden beantwoord. Afhankelijk van uw wensen kan dit een uitvoerig gedocumenteerd advies zijn of een lichtere variant. De werkzaamheden omvatten daarnaast, indien u dit wenst, een telefonische toelichting op het advies (bijv. door middel van conference calls).

Kijk hieronder voor de procedure van de adviesaanvraag bij het IJI en voor een voorbeeld voor rechters t.a.v. het te schrijven (tussen)vonnis indien wordt beslist een adviesaanvraag bij het IJI in te dienen. 

Procedure adviesaanvraag

1. Dien uw adviesvraag in via de website, per e-mail (info@iji.nl) of per post.

2. Na ontvangst van uw adviesaanvraag, krijgt u binnen twee werkdagen een vrijblijvende kostenopgave (inschatting uren en uurtarief).

3. Bij akkoord op de kostenopgave, ontvangt u binnen twee weken een juridisch advies. U ontvangt het rapport digitaal en op aanvraag per post. Na ontvangst van het rapport kunt u contact opnemen met het IJI voor nader overleg.

Goed om te weten

Schets een zo volledig mogelijk beeld

Verstrek bij de adviesaanvraag graag al zo veel mogelijk feitelijke gegevens, mogelijk relevante documenten en processtukken. Op deze manier kunnen wij een goede inschatting maken voor de kostenopgave en kunnen wij u snel helpen.

Talen

Schriftelijke stukken in het Frans, Duits, Engels en Spaans  kunnen in de oorspronkelijke taal aan het IJI worden voorgelegd. Bij stukken in een andere taal is meestal een vertaling vereist. Op verzoek kan het IJI zorgen voor vertaling van de rapporten of andere stukken in een door u gewenste taal.

Geheimhouding

Het IJI en haar medewerkers zijn ten aanzien van alle informatie en gegevens die wij in het kader van de uitvoering van onze diensten ontvangen, tot strikte geheimhouding gehouden.


Algemene voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier vinden.

Voorbeeld voor rechters

Rechters hebben binnen het eigen ambtshalve onderzoek van art. 10:2 BW altijd de mogelijkheid advies in te winnen bij het IJI, hetgeen standaard via een bepaald eigen budget van de rechtbank wordt gedekt. 

De rechters kunnen ook de weg van art. 194 Rv bewandelen en het IJI officieel aanstellen als deskundige. Hierbij kunnen de kosten ten laste van ofwel 's Rijks kas ofwel de partijen komen. In dat laatste geval krijgen wij van rechters weleens de vraag hoe de inschakeling van het IJI als deskundige precies te werk gaat. Hiernaast geven wij u een voorbeeld van hoe u dit in het (tussen)vonnis kunt opnemen.

"De beoordeling
verzoekt het Internationaal Juridisch Instituut (I.J.I.) te Den Haag om antwoord te geven op de volgende vragen (onder voorbehoud van een conveniërende begroting):


De kosten
verzoekt het I.J.I. om binnen 2 weken na heden een begroting van haar kosten en de voor haar onderzoek benodigde tijd te sturen aan de rechter die dit vonnis wijst,
bepaalt dat het I.J.I. de begroting als goedgekeurd mag beschouwen, indien zij 2 weken nadien geen andersluidende reactie van de rechtbank heeft ontvangen,
verzoekt het I.J.I. om de rechter die dit vonnis wijst, tijdig op de hoogte te stellen van een dreigende overschrijding van de begroting,
bepaalt dat de kosten van het onderzoek van het I.J.I. ten laste komen van de rechtbank,
verzoekt het I.J.I. om bij haar definitieve rapport een factuur te voegen met een specificatie van haar werkzaamheden (het aantal uren, het uurtarief en de overige kosten),


De werkwijze
bepaalt dat het I.J.I. bij het onderzoek partijen in de gelegenheid moet stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen,

bepaalt dat het I.J.I. een concept van het rapport aan partijen zal toezenden en hen in de gelegenheid zal stellen om opmerkingen over het concept te maken,
verzoekt het I.J.I. om haar definitieve rapport aan de griffier te sturen,
bepaalt dat uit dit definitieve rapport moet blijken of aan partijen de gelegenheid is geboden om verzoeken te doen en opmerkingen te maken, terwijl in het rapport tevens melding dient te worden gemaakt van de inhoud van zodanige verzoeken en opmerkingen, en verzoekt het I.J.I. om in het rapport te reageren op de opmerkingen van partijen,


overige beslissingen
draagt de griffier op een afschrift van dit vonnis toe te sturen aan het I.J.I.,

draagt [partij] op om een kopie van het complete procesdossier toe te sturen aan het I.J.I.,

draagt de griffier op na ontvangst van het definitieve rapport :

- een afschrift daarvan aan partijen toe te sturen,

- de zaak op een termijn van 4 weken weer op de rol te plaatsen voor het nemen van een conclusie na rapport aan de zijde van [partij] en om partijen daarvan bericht te doen,

houdt iedere verdere beslissing aan.