De erkenning en tenuitvoerlegging

Het derde deelonderwerp van het internationaal privaatrecht ziet op de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen en (authentieke) aktes. Het kan hier gaan om verschillende vragen. Kan een Duits vonnis inzake internationale overeenkomsten rechtstreeks tenuitvoergelegd worden in Nederland? En wat is de geldigheid van een geboorteakte uit Turkije in Nederland; moet en kan dit erkend worden in Nederland?

Rechtsbronnen van de erkenning en tenuitvoerlegging

Qua rechtsbronnen moet er een onderscheid gemaakt worden tussen bronnen op EU (of supranationaal) niveau, bronnen van de Haagse Conferentie voor internationaal privaatrecht en bronnen uit het nationale recht.

Op EU niveau bestaat er een aantal belangrijke instrumenten ten aanzien van de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen;

De Haagse Conferentie heeft speciaal voor exclusieve forumkeuzes het Haags Forumkeuzeverdrag uit 2005 ontwikkeld. Hierin staan regels vervat inzake de erkenning en tenuitvoerlegging. Dit Forumkeuzeverdrag is enkel van belang in de relatie tot Mexico, Montenegro en Singapore. Daarnaast zal in de toekomst voor burgerlijke- en handelszaken in de verhouding tot derde landen voor Nederland de Judgments Convention 2019 gaan gelden.

Indien bovenstaande rechtsbronnen niet van toepassing zijn op uw casus, valt u terug op onze nationale regels inzake de internationale bevoegdheid: artikel 431 Rv en t.a.v. meer specifieke onderwerpen Boek 10 BW.