Advisering

Wij kunnen u op aanvraag van een objectief advies of (deskundigen)rapport voorzien. Dat gaat als volgt in zijn werk.

Indienen

Om u zo goed mogelijk te helpen bij uw rechtsvraag, is het van belang dat het IJI over voldoende feitelijke gegevens beschikt. Als de adviesvraag betrekking heeft op een aanhangige procedure, is het praktisch dat u ons kopieën van de processtukken stuurt. Hetzelfde geldt voor huwelijkse voorwaarden, testamenten, overeenkomsten en andere akten. Voor de beantwoording van vragen op het terrein van het personen-, familie- en erfrecht, zijn gegevens omtrent de betrokken personen nodig. Daarbij moet gedacht worden aan nationaliteit(en), datum eventuele nationaliteitswisseling, datum en plaats van de huwelijksvoltrekking, datum en plaats van geboorte, datum en plaats van het verlijden van een testament, woon- en verblijfplaats(en) en data van eventuele verandering daarin.

Talen

Schriftelijke stukken in het Frans, Duits, Engels, Italiaans, Spaans en Portugees kunnen in de oorspronkelijke taal aan ons worden voorgelegd. Bij stukken in een andere taal is een vertaling meestal vereist. Op verzoek kunnen wij voor vertaling van de rapporten of andere stukken in een door u gewenste taal zorgen.

Wijze van toezending

U kunt de benodigde gegevens zowel per mail als per post toezenden. Ons emailadres voor adviesaanvragen is advies@iji.nl. U kunt ook op deze website het aanvraagformulier invullen. De door u toe te sturen gegevens kunnen vertrouwelijk van aard zijn. De medewerkers van het IJI zijn daarom tot geheimhouding verplicht. Ook indien u gegevens verzend via het vragenformulier op deze website, worden deze in een beveiligde omgeving geüpload.

Civiele rechters in zaken waarin buitenlands recht een rol speelt kunnen in overweging nemen als alternatief voor het inwinnen van inlichtingen via de route van art. 194 Rv e.v., om rechtstreeks advies te vragen. Een voorbeeld van een 'bouwsteen' voor het schrijven van een dictum in het kader van de route van 194 Rv. kan hieronder gevonden worden.

Onderzoek

De medewerkers doen onderzoek naar uw vraag; door uitgebreide ervaring en onze eigen bibliotheek kan een advies geschreven worden. Indien nodig wordt het buitenlandse netwerk van experts ingeschakeld. In overleg met u wordt afgesproken wanneer het advies gereed is. Wij leveren daarbij maatwerk.

Rapport

Na bestudering van uw rechtsvraag verstrekken wij u een advies in principe in de vorm van een gedocumenteerd rapport. Dit rapport geeft weer hoe de Nederlandse en internationale regels op uw kwestie van toepassing zijn en motiveert een conclusie, onderbouwd met relevante rechtspraak en literatuur. U krijgt dus een theoretisch goed gefundeerd maar ook praktisch bruikbare oplossing voor het voorgelegde praktijkprobleem. Mocht u juist behoefte hebben aan een kort(er) advies of is het niet noodzakelijk om bijvoorbeeld alle literatuur vermeld te hebben, is dit uiteraard ook mogelijk. Wij leveren een antwoord op maat. Uitgangspunt is daarbij wel dat de adviezen van het IJI objectief zijn. Als uw rechtsvraag met verschillende opvattingen kan worden verdedigd en u heeft een onderbouwde voorkeur voor een bepaalde opvatting nodig, dan kunnen wij daar echter onder voorwaarden in voorzien.

Voorbeeld van een 'bouwsteen' voor de rechtbanken die kan worden opgenomen in het dictum wanneer het IJI wordt ingeschakeld als deskundige

De beoordeling

 
verzoekt het Internationaal Juridisch Instituut (I.J.I.) te Den Haag om antwoord te geven op de volgende vragen (onder voorbehoud van een conveniërende begroting):
de kosten
verzoekt het I.J.I. om binnen 2 weken na heden een begroting van haar kosten en de voor haar onderzoek benodigde tijd te sturen aan de rechter die dit vonnis wijst,

bepaalt dat het I.J.I. de begroting als goedgekeurd mag beschouwen, indien zij 2 weken nadien geen andersluidende reactie van de rechtbank heeft ontvangen,

verzoekt het I.J.I. om de rechter die dit vonnis wijst, tijdig op de hoogte te stellen van een dreigende overschrijding van de begroting,

bepaalt dat de kosten van het onderzoek van het I.J.I. ten laste komen van de rechtbank,

verzoekt het I.J.I. om bij haar definitieve rapport een factuur te voegen met een specificatie van haar werkzaamheden (het aantal uren, het uurtarief en de overige kosten),

de werkwijze
bepaalt dat het I.J.I. bij het onderzoek partijen in de gelegenheid moet stellen opmerkingen te maken en verzoeken te doen,

bepaalt dat het I.J.I. een concept van het rapport aan partijen zal toezenden en hen in de gelegenheid zal stellen om opmerkingen over het concept te maken,

verzoekt het I.J.I. om haar definitieve rapport aan de griffier te sturen,

bepaalt dat uit dit definitieve rapport moet blijken of aan partijen de gelegenheid is geboden om verzoeken te doen en opmerkingen te maken, terwijl in het rapport tevens melding dient te worden gemaakt van de inhoud van zodanige verzoeken en opmerkingen, en verzoekt het I.J.I. om in het rapport te reageren op de opmerkingen van partijen,

overige beslissingen
draagt de griffier op een afschrift van dit vonnis toe te sturen aan het I.J.I.,

draagt [partij] op om een kopie van het complete procesdossier toe te sturen aan het I.J.I.,

draagt de griffier op na ontvangst van het definitieve rapport :

- een afschrift daarvan aan partijen toe te sturen,

- de zaak op een termijn van 4 weken weer op de rol te plaatsen voor het nemen van een conclusie na rapport aan de zijde van [partij] en om partijen daarvan bericht te doen,

houdt iedere verdere beslissing aan.