Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Wat is forum non conveniens?

Forum non conveniens betekent vrij vertaald ‘het ongeschikte forum’. Volgens het leerstuk van forum non conveniens kan de rechter, indien hij internationaal bevoegd is, zich alsnog onbevoegd verklaren omdat hij het ongeschikte forum zou zijn. De ongeschiktheid vloeit voort uit de onvoldoende band tussen het land van het forum en de voorliggende zaak. Het forum non conveniens vormt een algemene uitzondering op het internationale bevoegdheidsrecht. De oorsprong van het leerstuk van forum non conveniens ligt in het Anglo-Amerikaanse recht.

Als algemene uitzondering op het internationale bevoegdheidsrecht dient het leerstuk van forum non conveniens, o.a. met het oog op de rechtszekerheid, met grote terughouding toegepast te worden.

Ontvang een deskundig advies op maat
Verkrijg bevestiging over de juiste toepassing van het recht
Bespaar tijd

Forum non conveniens en EU-voorbeelden

In de EU is het leerstuk van forum non conveniens niet in alle verordeningen aanwezig. Zo kent de belangrijke Brussel Ibis verordening (EEX verordening) de forum non conveniens-regel niet, hetgeen in de beruchte zaak Owusu door het Hof van Justitie EU werd bevestigd. De regel wordt geacht te rechtsonzeker te zijn. Daarentegen kent de Brussel IIbis verordening wel een forum non conveniens-regel, waarin het belang van het kind voorop staat.

Forum non conveniens en het commune internationale bevoegdheidsrecht

Het leerstuk van forum non conveniens komt niet als algemene uitzondering voor in het huidige Nederlandse commune internationaal bevoegdheidsrecht. Wel kan het leerstuk van forum non conveniens als uitzondering teruggevonden worden in artikel 4 lid 3 sub b Rv.

De tegenhanger van forum non conveniens: forum conveniens

De tegenhanger van het leerstuk van forum non conveniens is het leerstuk van forum conveniens: het geschikte forum. Het leerstuk van forum conveniens bestaat in het Nederlandse commune internationale bevoegdheidsrecht en houdt in dat bij voldoende band tussen Nederland en de zaak, de Nederlandse rechter internationale bevoegdheid kan aannemen ook al bestaat geen andere bevoegdheidsgrond voor de Nederlandse rechter op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het leerstuk van forum conveniens is neergelegd in artikel 3 sub c Rv en geldt alleen voor verzoekschriftprocedures, afgezien van de echtscheiding.

Persoonlijk contact

Het IJI heeft een kleinschalig karakter. Dat is ook onze kracht. U heeft steeds persoonlijk contact met een vaste medewerker en de lijnen zijn kort.

Wereldwijd netwerk

Wij beschikken over een wereldwijd netwerk van juridische experts uit de wetenschap en praktijk. Dit netwerk kunnen wij direct inschakelen wanneer uw zaak daarom vraagt.

Up-to-date expertise

Wij hebben sterke banden met juridische experts uit de praktijk (rechterlijke macht en advocatuur) en de wetenschap en nemen actief deel aan het wetenschappelijke debat. We zijn daardoor goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in ons rechtsgebied.

Onafhankelijk advies

Onze rapporten zijn daarom goed te gebruiken ter onderbouwing van een rechterlijk oordeel, de basis voor een notariële akte of de onderbouwing van een processtuk.

Ontvang onafhankelijk juridisch advies over het leerstuk van forum non conveniens

Het IJI in Den Haag voorziet de juridische rechtspraktijk van onafhankelijk juridisch advies op het gebied van internationaal privaatrecht en buitenlands recht. Heeft u vragen over het leerstuk van forum non conveniens of zou u hierover graag advies willen inwinnen? Vul dan het online formulier in of e-mail naar info@iji.nl. Binnen twee werkdagen ontvangt u van ons een vrijblijvende kostenopgave. Bij akkoord leveren wij uiterlijk binnen twee weken. De helpdesk en chatbox kunt u benutten bij eenvoudige vragen. De eerste 30 minuten kunt u gratis met ons sparren.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Channa Samkalden, Prakken d’Oliveira

Wij hebben in verschillende zaken een beroep gedaan op het IJI. Eén voorbeeld is een zaak van een aantal Nigeriaanse boeren tegen Shell over olievervuiling in Nigeria. In die zaak gaat het over de toepassing van Nigeriaans recht door de Nederlandse rechter. En het IJI heeft daarvoor het kader van het onrechtmatige daadsrecht in Nigeria voor ons uitgezocht. We hebben dat advies gebruikt in de procedure en ook overgelegd bij de rechtbank en daaruit bleek bijvoorbeeld dat onze eisers ook naar Nigeriaans recht vorderingsgerechtigd waren ten opzichte van Shell. Eigenlijk in al dat soort zaken is het IJI buitengewoon nuttig omdat je een heel degelijk advies krijgt op basis waarvan je weet: willen we nog een aantal dingen verder laten uitzoeken, kan dat door het IJI of moeten we ons tot iemand anders wenden? Maar je kunt er tenminste mee uit de voeten in een vroeg stadium van je procedure.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?