Wij werken deels vanuit huis en zijn goed bereikbaar
Dien hier uw adviesaanvraag in

Wat is de Europese verklaring van erfrecht?

De Europese verklaring van erfrecht (ook wel genoemd de Europese erfrechtverklaring) is geïntroduceerd door de Europese erfrechtverordening. De Europese verklaring van erfrecht is een document waarmee wordt beoogd in de EU een ‘snelle, soepele en efficiënte behandeling’ van een grensoverschrijdende nalatenschap mogelijk te maken. De Europese verklaring van erfrecht heeft in alle lidstaten die de Europese erfrechtverordening toepassen dezelfde gevolgen, zonder dat daarvoor een rechterlijke procedure is vereist. Het is dus niet meer nodig om bij de afwikkeling van internationale nalatenschappen in verschillende Europese landen verschillende procedures te volgen om de noodzakelijke documenten te verkrijgen. Bij de afwikkeling kan worden volstaan met één Europese verklaring van erfrecht. De Europese erfrechtverordening geeft aan wie de Europese verklaring van erfrecht kan aanvragen.

Ontvang een deskundig advies op maat
Verkrijg bevestiging over de juiste toepassing van het recht
Bespaar tijd

Het document komt niet in de plaats van, maar komt naast de in een lidstaat bestaande documenten met een gelijke strekking. Het is dus een optioneel instrument: de Nederlandse notariële verklaring van erfrecht blijft bestaan, ook voor internationale nalatenschappen.

Wie geeft in Nederland de Europese verklaring van erfrecht af?

Welke autoriteit de Europese verklaring van erfrecht afgeeft, wordt bepaald door de lidstaten. Voor Nederland wordt de Europese erfrechtenverklaring door de notaris afgegeven. De notaris bewaart het origineel van de Europese erfrechtenverklaring en geeft aan de aanvrager een gewaarmerkt afschrift. Een gewaarmerkt afschrift is zes maanden geldig. De einddatum wordt in het gewaarmerkt afschrift opgenomen. Na afloop van deze termijn zal een verlenging van het gewaarmerkt afschrift aangevraagd moeten worden, of zal bij de notaris een nieuw gewaarmerkt afschrift moeten worden aangevraagd.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?

Wat staat in de Europese verklaring van erfrecht?

Artikel 68 Europese Erfrechtverordening somt op welke gegevens in de Europese verklaring van erfrecht moeten worden opgenomen. Zo moeten bijvoorbeeld gegevens betreffende de erflater, de erfgenamen, het toepasselijke recht op de erfopvolging, het toepasselijke huwelijksvermogensrecht en de datum van afgifte vermeld worden. Verder moet het al dan niet bestaan van een testament worden vermeld. Ook de bevoegdheden van de executeur-testamentair worden opgenomen. Met de Europese verklaring van erfrecht kan worden bewezen wie de erfgenamen zijn en voor welk erfdeel zij gerechtigd zijn in de nalatenschap. Ook de rechten van legatarissen worden op die manier bewezen.

Modelformulieren rond de Europese verklaring van erfrecht

De verordening biedt een modelformulier om de Europese verklaring van erfrecht aan te vragen, evenals een modelformulier voor de Europese verklaring van erfrecht zelf. Een uniform model voor de Europese verklaring van erfrecht is belangrijk om de erkenning van de Europese verklaring van erfrecht binnen de lidstaten te vergemakkelijken.

Legalisatie

Er is geen legalisatie nodig.

Persoonlijk contact

Het IJI heeft een kleinschalig karakter. Dat is ook onze kracht. U heeft steeds persoonlijk contact met een vaste medewerker en de lijnen zijn kort.

Wereldwijd netwerk

Wij beschikken over een wereldwijd netwerk van juridische experts uit de wetenschap en praktijk. Dit netwerk kunnen wij direct inschakelen wanneer uw zaak daarom vraagt.

Up-to-date expertise

Wij hebben sterke banden met juridische experts uit de praktijk (rechterlijke macht en advocatuur) en de wetenschap en nemen actief deel aan het wetenschappelijke debat. We zijn daardoor goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in ons rechtsgebied.

Onafhankelijk advies

Onze rapporten zijn daarom goed te gebruiken ter onderbouwing van een rechterlijk oordeel, de basis voor een notariële akte of de onderbouwing van een processtuk.

Ontvang deskundig advies over uw internationale erfrechtzaak

Het IJI in Den Haag is gespecialiseerd in het bieden van deskundig en onafhankelijk advies over zaken wat betreft internationaal privaatrecht, inclusief internationaal erfrecht. Via ons slimme kennissysteem en brede internationale netwerk hebben wij op dit gebied al meer dan 240.000 adviezen uitgebracht. Wilt u gebruikmaken van onze diensten en vrijblijvend een adviesaanvraag indienen? Mail dan naar info@iji.nl of vul het online formulier in. Of wilt u liever direct even sparren? In dat geval staan wij voor u klaar via de helpdesk of chatbox. De eerste 30 minuten zijn gratis.

Wat onze cliënten over ons zeggen

Advocaat mr. Tim de Greve, partner bij Stibbe.

Ik schakel het IJI regelmatig in bij zaken waarin IPR-aspecten een rol spelen. Het bestaat al 100 jaar en kan dus bogen op een lange geschiedenis en ervaring. Er zijn vooraanstaande mensen aan verbonden. Niet in de laatste plaats de heer Strikwerda. Ze denken met je mee, begrijpen meteen de vraag waar je mee zit en dragen oplossingsrichtingen aan. Ze hebben de goede connecties in binnen- en buitenland om vragen binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Los daarvan is het heel prettig samenwerken met de mensen van het IJI.

Advocaat mr. Channa Samkalden, Prakken d’Oliveira

Wij hebben in verschillende zaken een beroep gedaan op het IJI. Eén voorbeeld is een zaak van een aantal Nigeriaanse boeren tegen Shell over olievervuiling in Nigeria. In die zaak gaat het over de toepassing van Nigeriaans recht door de Nederlandse rechter. En het IJI heeft daarvoor het kader van het onrechtmatige daadsrecht in Nigeria voor ons uitgezocht. We hebben dat advies gebruikt in de procedure en ook overgelegd bij de rechtbank en daaruit bleek bijvoorbeeld dat onze eisers ook naar Nigeriaans recht vorderingsgerechtigd waren ten opzichte van Shell. Eigenlijk in al dat soort zaken is het IJI buitengewoon nuttig omdat je een heel degelijk advies krijgt op basis waarvan je weet: willen we nog een aantal dingen verder laten uitzoeken, kan dat door het IJI of moeten we ons tot iemand anders wenden? Maar je kunt er tenminste mee uit de voeten in een vroeg stadium van je procedure.

Advocaat mr. Ria van Seventer, Meesters aan de Maas Advocaten

Ons advocatenkantoor is gevestigd in Rotterdam, een stad met meer dan 170 nationaliteiten, en daarom moeten we regelmatig om advies vragen aan het Internationaal Juridisch Instituut. Ik heb bijvoorbeeld te maken gehad met de erkenning van een kind door een Italiaan, waarop Italiaans recht moet worden toegepast. Ik spreek geen Italiaans dus ik kan dat niet zelf. Ik heb ook geen toegang tot de bronnen en het Internationaal Juridisch Instituut heeft dat wel.

Wilt u een vrijblijvende kostenopgave ontvangen?